Komunálny odpad

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (KO a DSO) v meste Nitra upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 v znení neskorších dodatkov.

Komunálne odpady:

sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.

Hlavné zásady nakladania s KO

 • Každý, kto nejakým spôsobom nakladá s odpadom je povinný do určených zberných nádob zbierať oddelene odpad a triediť ho na jednotlivé zložky. Na zber vytriedeného KO sú určené farebne a slovne označené zberné nádoby, ktoré sú vo vlastníctve mesta a rovnako označené veľkokapacitné kontajnery na Zberovom dvore, prípadne farebne odlíšené vrecia pre zber vrecovým systémom pre rodinné domy.
 • Počet zberných nádob je určený podľa miestnych podmienok, prepočtu potreby, podľa členenia zástavby nasledovne:
  • pre rodinný dom jednu 120 l nádobu na jednu bytovú jednotku, interval vývozu 1-krát za 7 dní alebo 1-krát za 14 dní
  • pri bytových domoch na každých 8 až 20 bytov jednu 1100 l nádobu, interval vývozu dva alebo 3-krát za 7 dní
  • Na základe písomného povolenia mesta je možné odpad ukladať do zberných vriec poskytnutých mestom
 • Do zberných nádob určených na zber KO sa nesmie umiestňovať zemina, DSO, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia zabezpečiť fyzické a právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými prostriedkami za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto zneškodnenia odpadu.
 • Zakazuje sa vyberať zo zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov odpad v nich uložený na iný účel ako jeho zneškodnenie.
 • Zberné nádoby sa nesmú preplňovať, po uložení odpadu sa musia uzatvárať.
  Ukladať alebo sypať odpad do iných nádob ako pridelených a mimo nádob je zakázané.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok je určený na základe Dodatku č. 2 k VZN mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na vydaní Dodatku č. 2 k VZN mesta Nitry č. 11/2014 sa mestské zastupiteľstvo uznieslo dňa 10.11.2016 s účinnosťou odo dňa 1.1.2016

Sadzba poplatku pre rok 2017

Sadzby poplatkov pri množstvovom zbere (týka sa FO – podnikateľov a právnických osôb)

 • Správca dane Mesto Nitra (ďalej len správca dane) stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,012 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
 • V meste Nitra je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.
Úplné znenie VZN a dodatku si môžete prečítať v sekcii na stiahnutie.
Poplatok je použitý na pokrytie nákladov mesta na zabezpečenie vývozu a uloženie odpadu.
Poplatok za KO a DSO je vyrubený na základe ohlásenia na určenie miestneho poplatku za KO a DSO, ktoré sa podáva na predpísanom formulári, ktorý poplatník obdrží prostredníctvom správcu poplatku (na mestskom úrade), resp. formulár nájdete v sekcii na stiahnutie.

Tento poplatok je použitý na pokrytie nákladov mesta na zabezpečenie nakladania s odpadmi. Ide predovšetkým o:

 • vývoz a uloženie odpadu
 • dezinfekcia nádob
 • triedený zber
 • prevádzkovanie zberových dvorov


Služby pre občanovVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac