Služba likvidácia azbestu vrátane demontáže a stabilizácie

NKS ponúka komplexnú službu likvidácie azbestu z exteriérov, ktorá zahŕňa :

 • návrh a poradenstvo efektívneho spôsobu likvidácie azbestu
 • príprava plánu práce, technologického postupu a podanie žiadosti na nakladanie s nebezpečným odpadom príslušným RÚVZ A OÚŽP
 • zabezpečenie priestoru s možnosťou prístupu iba oprávneným osobám
 • nedeštruktívna demontáž a enkapsulácia azbestových materiálov
 • stabilizácia azbestového odpadu pred uložením na skládku v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • prenájom kontajnerov , prepravu a uloženie stabilizovaného azbestu na povolenú skládku, v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • vystavenie príslušných potvrdení o vykonaných prácach


Práce sa vykonávajú v súlade s platnou legislatívou SR a smernicami a nariadeniami EÚ.
Cenová ponuka bude vypracovaná na základe obhliadky miesta likvidácie azbestu, a predpokladaného množstva odpadu.


Služby pre fyzické a právnické osobyVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac