Späť na zoznam

Oznam o poplatku za drobný stavebný odpad

07.01.2020Oznam o poplatku za drobný stavebný odpad

OZNAM

 

Od 1. januára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z."). V § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Povinnosť zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu vyplýva pre obce vyššie citovaným zákonom od 01. januára 2016 a má priamy vplyv na spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.").

Vzhľadom na túto zmenu sa bude drobný stavebný odpad od občanov odoberať iba na zbernom dvore NKS, Nábrežie mládeže 87, Nitra, nakoľko iba tento zberný dvor má certifikovanú váhu, čo je podmienkou pre vyrubenie poplatku za drobný stavebný odpad.

Na základe horeuvedeného zákona Mesto Nitra vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde stanovuje výšku poplatku za drobný stavebný odpad.

 

 

 

-          sadzba poplatku je 0,05 € za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

 

 

Drobný stavebný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore NKS v pracovných dňoch a v sobotu.

Z technických príčin nie je možné stavebný odpad odovzdať v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja.

 

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 4.2. 2021  Otvorenie zberných dvorov

  Otvorenie zberných dvorov čítaj viac

 • 7.1. 2021  Vývoz vianočných stromčekov

  Vývoz vianočných stromčekov čítaj viac

 • 31.12. 2020  Upozornenie na zmenu vývozných dní

  Upozornenie na zmenu vývozných dní čítaj viac

 • 1.8. 2020  Ponuka na odber kompostu

  Kompost čítaj viac